Contract Dienstencheques

Tussen BVBA JORIS SERVICES,

Met als sociale zetel Hendrik Consciencelaan, 9 te 1780 Wemmel, enerzijds en :
De gebruiker
wonende , anderzijds
Is overeengekomen en aanvaardt dat:

Artikel 1

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van Dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard.

Wettelijk kader : wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20/07/2001 en het koninklijk besluit betreffende de Dienstencheques van 12/12/2001.

De werknemers mogen geen bloedverwant of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker.

De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.

Bij misbruik of moedwillig stilzwijgen van deze regel is JORIS SERVICES BVBA niet aansprakelijk.

JORIS SERVICES BVBA is als werkgever in het kader van de Dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten. De bepalingen van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing. Hij zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksuele gedrag op het werk.

De gebruiker is ertoe gehouden als een normaal persoon te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Bij niet naleving aan die regels zal JORIS SERVICES BVBA het contract eenzijdig kunnen verbreken.

 

Artikel 2

In de beperkingen van het werkreglement, de werkuren, het activiteitenplan van de huishoudelijke hulp zowel als de omstandigheden van toegang tot het huis van de gebruiker worden overeengekomen door de BVBA  JORIS SERVICES en de gebruiker.

Indien de huishoudelijke hulp zijn/haar werk aan het huis van de gebruiker niet kan uitvoeren door een informatiegebrek omtrent de werkuren, de afwezigheid van de gebruiker, of het niet nakomen van de omstandigheden van toegang tot het huis zoals deze voorzien zijn in het contract, zal de gebruiker ter schadeloosstelling van JORIS SERVICES de terugbetaling van de regio’s aan Joris Services, per niet-gewerkte uur moeten vergoeden.

Indien de gebruiker het contract wil verbreken, zal deze aan JORIS SERVICES een opzegging geven ten minste 1 maand op voorhand. In geval van nalatigheid van deze clausule, zal de gebruiker ter schadeloosstelling van JORIS SERVICES de terugbetaling van de régio’s aan Joris Services per niet-gewerkte uur moeten vergoeden.

Werkuren:

Alle veranderingen aan werkuren of aantal werkuren moeten worden overeengekomen met JORIS SERVICES BVBA.

Vakantieperiodes worden ten minste 10 dagen vooraf gemeld aan het dienstenbedrijf.

Wanneer de gebruiker meerdere weken na elkaar geen thuishulp wenst, verwittigt hij Joris Services BVBA ten minste 14 dagen op voorhand.

Bij een onvoorziene omstandigheid (bv ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof van de werknemer van het dienstenbedrijf…) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door Joris Services BVBA.

Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging.

 

Artikel 3

De gebruiker licht de werknemer ook in over de producten dien hij/zij dient te gebruiken en geeft duidelijk aan wat ze moeten poetsen met welke producten.

De gebruiker betaalt één door hem ondertekende en gedateerde dienstencheque per gepresteerd uur. Elektronische prestaties worden de dag van de prestaties bevestigd.

De klant verplicht zich hiertoe om onmiddellijk na de verrichtte arbeid, de cheques aan de poetsvrouw te overhandigen. Indien er geen cheques voorradig zijn (bv bestelde cheques zijn nog niet aangekomen), staan wij uitzonderlijk een achterstand toe van 2 dagen prestaties.

Eventuele problemen bij de bestelling van cheques en/of levering kan u steeds aan ons melden. Of u kan meteen contact opnemen met de desbetreffende klantendienst van Uitgiftebedrijf

De gebruiker verbindt zich ertoe :

 • De poetsvrouw volledig terugbetalen voor mogelijke verplaatsingen op aanvraag van de gebruiker om boodschappen te doen;
 • De bezoek van een verantwoordelijke van Joris Services BVBA op het werkplaats toelaten om zeker te maken dat de overeenkomst condities gerespecteerd worden.

Van alle mogelijke adres veranderingen informeren bij JORIS SERVICES BVBA en ook bij Uitgiftebedrijf.

 

Artikel 4

De gebruiker waarborgt als een normaal zorgvuldig persoon de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan.

De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te gebruiken.

De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe

 – in geen geval de werknemer andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te doen verrichten. Activiteiten zoals kinderoppas, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing, alsook beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, commerciële bureauruimtes… zijn niet toegelaten. Het is verboden om de poetshulp activiteiten te laten doen die niet toegelaten zijn in het kader van Dienstencheques.

– de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren, bijvoorbeeld poetswerk buiten bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen… Kelders, zolders en werk op hoogte kunnen zorgen voor gevaar.

– de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken en hij verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties (toilet, lavabo…).

– met de werknemer duidelijke afspraken maken over rookgedrag en vermijdt dat de werknemer gehinderd wordt door tabaksrook.

-de werknemer steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de werknemer aan Joris Services BVBA gemeld (bv loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is…)

-te zorgen dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de werknemer.

-eeventuele bewakingscamera’s moeten worden uitgeschakeld tijdens de prestaties van de huishoudhulp, dit  in overeenstemming met de  CAO 68.

De permanente registratie van de activiteiten van de huishoudhulp zou een schending van zijn privéleven vormen en zou daarom niet-ontvankelijk zijn voor de rechtbank.

De gebruiker moet de Joris Services BVBA verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer, bijvoorbeeld griep, rode hond, windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht…

In geval van ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker Joris Services BVBA onmiddellijk verwittigen.

In geval van onmiddellijk gevaar mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.

 

Artikel 5

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. De werknemer moet altijd bereikbaar zijn voor JORIS SERVICES BVBA.

De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker en enkel wanneer de gebruiker daartoe toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf heeft verwittigd. . Indien de werknemer een huissleutel ontvangt, is dit altijd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De werknemer van het dienstenbedrijf staat onder het hiërarchisch gezag van het dienstenbedrijf. Bij problemen contacteert de gebruiker het dienstenbedrijf die de klacht zal onderzoeken.

 

Artikel 6

Het dienstenbedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de gebruiker.

Ten opzichte van de gebruikers wordt er geen  onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd.

(zie de wet van 10/05/2007 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15/02/1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

 

Artikel 7

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen.

Bij diefstal door de werknemer dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.

Eventuele klachten kan de gebruiker steeds melden aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf die de zaak zal onderzoeken.

 

Artikel 8

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg en naar het werk.

Het dienstenbedrijf sluit een verzekering af voor schade toegebracht aan de gebruiker. In geval van schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Er gelden echter volgende beperkingen:

-er wordt enkel schade uitbetaald boven de franchise van 300 euro’s

-er wordt steeds een bestek van de schade gevraagd

-de vrijstelling is steeds ten laste van de klant

-onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier. Ingeval van twijfel, laten wij dit uiteraard ook weten aan de verzekeringsmaatschappij.

Om schadegevallen te vermijden vragen we u om enkel originele verpakkingen te gebruiken.

Bij vermoeden van misbruik of tegenstrijdigheden, wordt de verzekeringsmaatschappij ingelicht.

 

Artikel 9

In geval van problemen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, zullen beide partijen zich verbinden om alles in het werk te zetten om een schikking te vinden.

 

Artikel 10

De gebruiker is verplicht JORIS SERVICES op de hoogte te brengen van alle afwezigheden van de huishoudelijke hulp al dan niet gewettigd is, van zodra dat hij de afwezigheid vaststelt.

 

Artikel 11

In geval van nalatigheid van deze overeenkomst, behoudt JORIS SERVICES BVBA het recht om dit contract te verbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

De overeenkomst tussen de gebruiker en JORIS SERVICES BVBA wordt opgeheven indien er geen Dienstencheques meer worden uitgegeven.

 

Artikel 12 

Betwistingen omtrent deze overeenkomst worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor de woonplaats van Joris Services BVBA.

Deze overeenkomst wordt gesloten in 2 exemplaren.

Elke partij erkent één exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen

 

Opgemaakt te Wemmel, op

 

 

Voor JORIS SERVICES                                                 Voor de gebruiker

Gelezen en goedgekeurd

 

Elisabeth JORIS

Beheerder

 

Privacyverklaring klanten

Uw privacy is belangrijk voor ons!

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 

 1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door JORIS SERVICES BVBA, met maatschappelijke zetel te H Consciencelaan, 9, Wemmel ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419547566.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres J De Ridderlaan, 120 te 1780 Wemmel.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Gegevens die we rechtstreeks verzamelen:
 • Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

 

 1. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft JORIS SERVICES BVBA bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die JORIS SERVICES BVBA opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom JORIS SERVICES BVBA deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

 

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met JORIS SERVICES BVBA: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluiten met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

 

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van uitwisseling m.b.t. het aanbieden van huishoudhulpen

 

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

 

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan e hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

 

Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

 

 

 1. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

JORIS SERVICES BVBA verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • ICT-dienstverleners
 • Sodexo

 

 

 1. lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

 

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar.

 

 

 1. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

 

  • U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

 

JORIS SERVICES BVBA zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

 

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

 

 • U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

 

 • U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

 • U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

 

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

 

 • U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.

 

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

 

 • U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

 

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.

 

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.