Contract Dienstencheques

Tussen BVBA JORIS SERVICES,

Met als sociale zetel Hendrik Consciencelaan, 9 te 1780 Wemmel, enerzijds en :

 

De gebruiker [Nom] [Prenom],

wonende [Adresse], anderzijds

 

Is overeengekomen en aanvaardt dat:

 

Artikel 1

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van Dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard.

Wettelijk kader : wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20/07/2001 en het koninklijk besluit betreffende de Dienstencheques van 12/12/2001.

De werknemers mogen geen bloedverwant of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker.

De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.

Bij misbruik of moedwillig stilzwijgen van deze regel is JORIS SERVICES BVBA niet aansprakelijk.

JORIS SERVICES BVBA is als werkgever in het kader van de Dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten. De bepalingen van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing. Hij zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksuele gedrag op het werk.

De gebruiker is ertoe gehouden als een normaal persoon te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Bij niet naleving aan die regels zal JORIS SERVICES BVBA het contract eenzijdig kunnen verbreken.

 

Artikel 2

In de beperkingen van het werkreglement, de werkuren, het activiteitenplan van de huishoudelijke hulp zowel als de omstandigheden van toegang tot het huis van de gebruiker worden overeengekomen door de BVBA  JORIS SERVICES en de gebruiker.

Indien de huishoudelijke hulp zijn/haar werk aan het huis van de gebruiker niet kan uitvoeren door een informatiegebrek omtrent de werkuren, de afwezigheid van de gebruiker, of het niet nakomen van de omstandigheden van toegang tot het huis zoals deze voorzien zijn in het contract, zal de gebruiker ter schadeloosstelling van JORIS SERVICES de terugbetaling van de regio’s aan Joris Services, per niet-gewerkte uur moeten vergoeden.

Indien de gebruiker het contract wil verbreken, zal deze aan JORIS SERVICES een opzegging geven ten minste 1 maand op voorhand. In geval van nalatigheid van deze clausule, zal de gebruiker ter schadeloosstelling van JORIS SERVICES de terugbetaling van de régio’s aan Joris Services per niet-gewerkte uur moeten vergoeden.

Werkuren:

Alle veranderingen aan werkuren of aantal werkuren moeten worden overeengekomen met JORIS SERVICES BVBA.

Vakantieperiodes worden ten minste 10 dagen vooraf gemeld aan het dienstenbedrijf.

Wanneer de gebruiker meerdere weken na elkaar geen thuishulp wenst, verwittigt hij Joris Services BVBA ten minste 14 dagen op voorhand.

Bij een onvoorziene omstandigheid (bv ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof van de werknemer van het dienstenbedrijf…) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door Joris Services BVBA.

Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging.

 

Artikel 3

De gebruiker licht de werknemer ook in over de producten dien hij/zij dient te gebruiken en geeft duidelijk aan wat ze moeten poetsen met welke producten.

De gebruiker betaalt één door hem ondertekende en gedateerde dienstencheque per gepresteerd uur. Elektronische prestaties worden de dag van de prestaties bevestigd.

De klant verplicht zich hiertoe om onmiddellijk na de verrichtte arbeid, de cheques aan de poetsvrouw te overhandigen. Indien er geen cheques voorradig zijn (bv bestelde cheques zijn nog niet aangekomen), staan wij uitzonderlijk een achterstand toe van 2 dagen prestaties.

Eventuele problemen bij de bestelling van cheques en/of levering kan u steeds aan ons melden. Of u kan meteen contact opnemen met de desbetreffende klantendienst van Uitgiftebedrijf

De gebruiker verbindt zich ertoe :

  • De poetsvrouw volledig terugbetalen voor mogelijke verplaatsingen op aanvraag van de gebruiker om boodschappen te doen;
  • De bezoek van een verantwoordelijke van Joris Services BVBA op het werkplaats toelaten om zeker te maken dat de overeenkomst condities gerespecteerd worden.

Van alle mogelijke adres veranderingen informeren bij JORIS SERVICES BVBA en ook bij Uitgiftebedrijf.

 

Artikel 4

BIJDRAGE IN DE VERPLAATSINGS EN DE BEHEERKOSTEN

Onverminderd de verplichting om de diensten met Dienstencheques te betalen, wordt aan de gebruiker een bijdrage gevraagd van € 2 per prestatie die bij hem thuis of buiten zijn woning wordt geleverd, met een maximum van 16 € per maand.

In het kader van deze bepaling wordt een prestatie gedefinieerd als de dienst die zonder onderbreking door de huishoudhulp wordt verleend, ongeacht de duur van de dienstverlening. De rusttijd van 15 minuten per 4 uur prestaties die door de wet wordt voorzien, wordt niet als een onderbreking beschouwd.

De bijdrage is bedoeld om de beheerkosten die inherent zijn aan de omkadering en de opleiding van de huishoudhulpen en hun verplaatsingskosten te helpen dekken.

De bijdrage zal het voorwerp uitmaken van een maandelijkse facturering die wordt opgesteld in de loop van de maand volgend op de maand waarin de bedoelde prestaties werden geleverd. 

 

Artikel 5

De gebruiker waarborgt als een normaal zorgvuldig persoon de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan.

De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te gebruiken.

De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe

 – in geen geval de werknemer andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te doen verrichten. Activiteiten zoals kinderoppas, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing, alsook beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, commerciële bureauruimtes… zijn niet toegelaten. Het is verboden om de poetshulp activiteiten te laten doen die niet toegelaten zijn in het kader van Dienstencheques.

– de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te doen uitvoeren, bijvoorbeeld poetswerk buiten bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen… Kelders, zolders en werk op hoogte kunnen zorgen voor gevaar.

– de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken en hij verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties (toilet, lavabo…).

– met de werknemer duidelijke afspraken maken over rookgedrag en vermijdt dat de werknemer gehinderd wordt door tabaksrook.

-de werknemer steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de werknemer aan Joris Services BVBA gemeld (bv loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is…)

-te zorgen dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de werknemer.

-eventuele bewakingscamera’s moeten worden uitgeschakeld tijdens de prestaties van de huishoudhulp, dit  in overeenstemming met de  CAO 68.

De permanente registratie van de activiteiten van de huishoudhulp zou een schending van zijn privéleven vormen en zou daarom niet-ontvankelijk zijn voor de rechtbank.

De gebruiker moet de Joris Services BVBA verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer, bijvoorbeeld griep, rode hond, windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht…

In geval van ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker Joris Services BVBA onmiddellijk verwittigen.

In geval van onmiddellijk gevaar mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.

 

Artikel 6

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. De werknemer moet altijd bereikbaar zijn voor JORIS SERVICES BVBA.

De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker en enkel wanneer de gebruiker daartoe toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf heeft verwittigd. . Indien de werknemer een huissleutel ontvangt, is dit altijd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De werknemer van het dienstenbedrijf staat onder het hiërarchisch gezag van het dienstenbedrijf. Bij problemen contacteert de gebruiker het dienstenbedrijf die de klacht zal onderzoeken.

 

Artikel 7

Het dienstenbedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de gebruiker.

Ten opzichte van de gebruikers wordt er geen  onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd.

(zie de wet van 10/05/2007 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15/02/1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

 

Artikel 8

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen.

Bij diefstal door de werknemer dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.

Eventuele klachten kan de gebruiker steeds melden aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf die de zaak zal onderzoeken.

 

Artikel 9

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg en naar het werk.

Het dienstenbedrijf sluit een verzekering af voor schade toegebracht aan de gebruiker. In geval van schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Er gelden echter volgende beperkingen:

-er wordt enkel schade uitbetaald boven de franchise van 300 euros

-er wordt steeds een bestek van de schade gevraagd

-de vrijstelling is steeds ten laste van de klant

-onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier. Ingeval van twijfel, laten wij dit uiteraard ook weten aan de verzekeringsmaatschappij.

Om schadegevallen te vermijden vragen we u om enkel originele verpakkingen te gebruiken.

Bij vermoeden van misbruik of tegenstrijdigheden, wordt de verzekeringsmaatschappij ingelicht.

 

Artikel 10

In geval van problemen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, zullen beide partijen zich verbinden om alles in het werk te zetten om een schikking te vinden.

 

Artikel 11

De gebruiker is verplicht JORIS SERVICES op de hoogte te brengen van alle afwezigheden van de huishoudelijke hulp al dan niet gewettigd is, van zodra dat hij de afwezigheid vaststelt.

 

Artikel 12

In geval van nalatigheid van deze overeenkomst, behoudt JORIS SERVICES BVBA het recht om dit contract te verbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

De overeenkomst tussen de gebruiker en JORIS SERVICES BVBA wordt opgeheven indien er geen Dienstencheques meer worden uitgegeven.

 

Artikel 13

Betwistingen omtrent deze overeenkomst worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor de woonplaats van Joris Services BVBA.

Deze overeenkomst wordt gesloten in 2 exemplaren.

Elke partij erkent één exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen

 

Opgemaakt te Wemmel, op [DateDuJour]

 

 

 

Voor JORIS SERVICES                                                 Voor de gebruiker

Gelezen en goedgekeurd

 

Elisabeth JORIS

Beheerder